Dades identificatives del Responsable
Denominació Social: Mercè Sensada Circuns
NIF: 39.331.055-C
Domicili Social: Carrer Baixada del Torrent s/n 08670 Navàs (Barcelona)
Email de contacte: info@zentre.org

Accés i Us del lloc Web
Al navegar per aquest lloc web adquireixes la condició d'USUARI, acceptant els presents termes d'us.
L'us del web no significa l'inici d'una relació laboral o comercial entre Mercè Sensada i tu.
Tant l'accés al lloc web com l'us no consentit que es pugui fer de la informació continguda en el mateix, és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.
Et compromets a utilitzar els continguts, informació i dades del lloc web de conformitat amb les presents condicions, termes i polítiques, amb la normativa d'aplicació vigent.
Baixada del Torrent, s/n  Navàs (Barcelona)   Tel. 652 897 786  info@zentre.org
Facebook  
Avís legal | Condicions d'us